Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Van het bestuur

Verslag Algemene Leden Vergadering


Platform Vlieghinder Kennemerland. d.d. 20 oktober 2022


Aanwezigen bestuur: Wil Spaanderman, penningmeester Hans van Schoor
Afwezig met bericht: Hugo Timmer (secretaris), 7 leden
Aanwezige leden: 21 op de presentielijst, gast Winnie de Wit (SOS)

Opening ALV


Hans van Schoor opent de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezige leden en in het bijzonder Winnie de Wit, vertegenwoordiger SOS (Saense Onderwonenden Schiphol)

Mededelingen


In verband met Corona is bestuurslid Hugo Timmer helaas afwezig, maar Hans neemt een gedeelte van de door hem voorbereide presentatie over. Zeven andere leden hebben zich met bericht afgemeld.

Terugblik 2021 en half 2022/vooruitblik


Bestuurslid Wil Spaanderman stelt zich nog even voor. Als voormalig wethouder in Uitgeest had hij in zijn portefeuille het luchtvaartdossier en dit inspireerde hem om ook na die tijd nog iets te proberen te doen tegen de toenemende vlieghinder. Hij is cluster vertegenwoordiger Polderbaan Buitengebied en vertegenwoordigt een 12-tal dorpsraden als kiesman.

Wil neemt ons mee naar het jaar 2019 toen er maar liefst 170.000 vliegbewegingen over de Polderbaan kwamen. De hoop dat de Coronastilte in het jaar erna een verandering te weeg zou kunnen brengen blijkt ijdele hoop. De luchtvaartnota 2020-2050 blijft vasthouden aan groei naar 770.000. Er zijn maar liefst 2100 Zienswijzen ingediend, maar er blijkt o.a. sprake van vasthouden aan openen van Lelystad, een 4e route erbij etc. etc. Onze zienswijze wil o.a. af van het predicaat ‘primaire’ baan en meer verdeling van de hinder. Het mantra van de KLM HUB-functie vormt een groot obstakel in het denken aan krimp. De nu beloofde ‘krimp’ naar 440.000 is pas vanaf november 2023. Het lobbycircuit luchtvaart is sterk en machtig en de meeste tegenstanders zijn betrokken omwonenden die als vrijwilliger heel veel tijd en energie moeten steken in het geven van tegengas. Er is momenteel wel meer invloed van de media, met name de onderzoeksjournalistiek. Gezien de behoefte aan meer woningbouw in de regio Schiphol zien we de tendens om geluidshinder op te hogen tot 70dB of ontheffing aan te vragen: een voorbeeld hiervan is een bouwproject in Akersloot. De manipulatie met cijfers en berekeningen blijft doorgaan, maar wordt vaker ontmaskerd door wetenschappers. Gezondheid en klimaat zijn nieuwe factoren van belang in de strijd tegen de geluids- en luchtvervuiling. De juridische weg wordt vaker bewandeld (MOB, Urgenda, Schipholwatch).
Leestip: ‘De blauwe fabel’ door Ties Joosten.


Mogelijk nieuwe beperkingen van de luchtvaart kunnen zijn belasting op kerosine, hogere ticketprijzen, maar officiële begrenzing van de uitstoot van het op één na meest vervuilende bedrijf in Nederland (èn handhaving!) lijkt het meest kansrijk.
Wil gebruikt de metafoor van armpje drukken om het krachtenveld te illustreren: waren we voorheen al lang op of onder tafel geveegd, momenteel zijn er kansen om de armen hoog te houden of wellicht zelfs met hulp van ander belangrijke partijen door te drukken!

Winnie de Wit (SOS)


Winnie introduceert zich als een bewoonster van de Gemeente Zaanstad die zich met name na de komst van haar kleinkinderen steeds meer zorgen heeft gemaakt over effecten van vliegherrie en uitstoot op de gezondheid van bewoners en kinderen. Zij heeft de SOS opgericht met als doel mensen steeds meer bewust te maken van wat er allemaal gaande is. 80% van de bewoners van Assendelft heeft last van de ernstige vlieghinder, maar als je het hele gebied Zaanstad bekijkt komen de cijfers op gemiddeld uit. Winnie pleit voor samenwerking, continue druk op de lokale bestuurders door het inspreken in de Gemeenteraad en te pleiten voor monitoring door de GGD van de gezondheid elke 2 jaar ipv elke 4 jaar. Onder applaus van de aanwezigen neemt ze afscheid en is er een pauze.

Media


Hans geeft nog wat cijfers over de inzet van de website Vlieghinder.nl als documentatiesite, bijgehouden door Wim Perlee en Gerard Hogendijk. Twitter doet het goed om mensen op belangrijk nieuws te attenderen. Wil twittert ook via ORS Polderbaan. Verder wijst Hans nog op het belang van het melden van vlieghinder via Vliegherrie en BAS. De Meldwekker kan je instellen om achteraf te kunnen melden en via Donderdorp.nl kan je nagaan hoeveel vluchten er die nacht of dag over jouw postcode zijn gekomen. Schipholwatch geeft bijna dagelijks actuele nieuwsbrieven en de Explane App stelt je in staat met je telefoon het aantal decibellen te meten en door te geven.

Huishoudelijk deel van de ALV


De penningmeester licht het besluit van de voorzitter Wilfred Eleveld om zijn functie ter beschikking te stellen toe en doet een dringende oproep voor nieuwe kandidaten zich te melden voor diverse bestuursfuncties. Elk talent is welkom en kan in het bestuur opbloeien: zowel communicatief, technisch, administratief of met knowhow over de luchtvaart.
Het aantal leden van de PVK is stabiel: per 1/1/21 waren er 642 leden, er zijn 44 uitgeschreven en 44 ingeschreven dus momenteel wederom 642 leden.

De Jaarrekening laat een positief saldo van € 457,22 zien. Er was een grote donatie van
€ 500,00 en deze is gebruikt om Johan Vollebroek in zijn juridische strijd tegen Schiphol te ondersteunen. De Vereniging heeft een positieve balans van ruim 13.000,00.
Bob Smak leest het verslag voor dat door hem en Gerard Hoogendijk als kascommissie is opgesteld na kascontrole via steekproeven. Er zijn geen opmerkingen en er is een getrouw beeld van de inkomsten en uitgaven van de PVK: advies om de jaarrekening goed te keuren.

Voorgesteld wordt de contributie van € 10,00 per jaar + € 1,00 per gezinslid te continueren.
Het ledenbestand is opgeschoond en facturen worden niet meer per post verstuurd maar alleen per email, hetgeen tot kostenbeperking heeft geleid.

Een officiële naamsverandering van Platform Vlieghinder Regio Castricum naar Platform Vlieghinder Kennemerland brengt € 1.000,00 notariële kosten met zich mee.
Bij de KvK is inschrijving onder twee namen geen probleem. De officiële naamsverandering moet goedgekeurd worden door de leden en is alleen noodzakelijk indien we juridische stappen als PVK willen nemen. Voorstel is om het voorlopig zo te laten.

Tenslotte volgt er nog een gelegenheid tot vragen en wordt de avond onder dankzegging aan betrokkenen afgesloten.

Platform Vlieghinder Kennemerland/ Verslag van de ALV op 14 april 2021Hierbij het kort verslag uit van onze succesvol verlopen digitale Algemene Ledenvergadering. 39 personen hebben aan de vergadering deel genomen, er was regelmatig gelegenheid tot het stellen van vragen, ook via de chat-functie.
In het eerste, openbare deel, kwamen de volgende hoofdzaken aan de orde (gepresenteerd door Hugo Timmer, onze secretaris):
- Korte voorstelling van onze 6 werkgroepleden: een behoorlijk divers gezelschap met heel verschillende achtergronden en expertise, waardoor we elkaar goed aanvullen.

- Een terugblik op de verschillende nota’s vanuit het Ministerie van I&W in het afgelopen jaar en de formele reactie (“Zienswijze”) van het PVK hierop, te weten: (concept) Luchtvaartnota 2020 – 2050/ Voorkeursbesluit Luchtruimherziening/ Luchthavenverkeersbesluit. Deze 3 Zienswijzen van het PVK zijn ook steeds met u gedeeld via afzonderlijke Nieuwsbrieven. Kort gezegd kleven aan al deze nota’s grote tekortkomingen en bedreigingen voor ons Polderbaners, we noemen de belangrijkste: nergens is sprake van krimp van de luchtvaart in Nederland (volgens de WTL/ Werkgroep Toekomst Luchtvaart zou de “BV Nederland” tot 2050 met 350.000 vliegbewegingen per jaar kunnen volstaan); nog steeds wordt de luchtvaart niet als een “gewone industrie” behandeld (met handhaafbare normen voor geluid en uitstoot); we zijn dringend toe aan het opstellen van een nieuwe, individuele beschermingsnorm voor leefkwaliteit (als deze norm er zou komen, zou ook het voor ons zeer ongunstige principe van “preferente banen” vervallen, en zouden de lasten van de luchtvaart eerlijk over alle banen verdeeld worden); naar ons idee is de herinrichting van het luchtruim veel te eenzijdig op capaciteitsvergroting en verhoging van de vluchtefficiency gericht (er is sprake van vaste, virtuele luchtbuizen, een soort snelwegen in de lucht dus, waardoor de bewoners onder deze luchtsnelwegen te maken krijgen met een enorme concentratie van vliegverkeer. Verder wordt de Polderbaan op het moment gereed gemaakt voor het elke 70 seconden verwerken van zware vliegtuigen, dit was: elke 120 seconden); democratisch en juridisch gezien, is de bescherming van individuele burgers nu ver onder de maat, de ambtelijke besturing door het Ministerie zou zich primair moeten richten op het algemeen belang, en niet zoals tot nu toe voornamelijk het sectorbelang.

- In maart 2020 heeft SchipholGroup een zogenaamd “Minderhinderschiphol-plan” gelanceerd, bestaande uit 28 maatregelen die de geluidshinder voor omwonenden moeten verminderen. Onze fundamentele kritiek hierop is, dat het plan geen concrete hinderreductiedoelen kent, de hinderreductie in de praktijk vooral hinderverplaatsing is en uitgaat van het vermaledijde preferente baangebruik van Polder- en Kaagbaan, dat van ons een soort tweederangsburgers maakt die maar moeten accepteren dat er steeds meer vluchten over komen. De Polderbaan is met 160.000 vluchten per jaar nu al veruit de meest belaste baan van Nederland.
Gegeven dit voor ons ongunstige basisprincipe, staan we ook nu nog in regelmatig contact met Schiphol over het afstemmen en waar mogelijk verzachten van deze maatregelen (bijvoorbeeld het vanaf veel hoger aanvliegen van de Polderbaan in een continu daalpatroon; het creëren van een “Bocht om Uitgeest”). Alles bij elkaar, vinden we verreweg de meeste van deze maatregelen enkel cosmetisch van aard, en zullen ze geen échte hinderbeperking opleveren.

- In de zomer van 2020 hebben de ORS, WTL en PVK een Petitie aan de Tweede Kamer ingediend, met als belangrijkste oproep: breng het belang van verbinding door de luchtvaart in evenwicht met de overige 3 belangen: veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid, en faciliteer niet langer het perverse groeimodel van de luchtvaartsector.

- (gepresenteerd door Wilfred Eleveld, onze voorzitter): Onze vooruitblik voor het komende jaar zal zich vooral richten op: het gebruik maken van de professionele ondersteuning door Pieter van Geel, de Nationale Ombudsman, Planbureau Leefomgeving, Raad Leefomgeving en Infrastructuur, RIVM, GGD, Inspectie Leefomgeving en Transport. Verder zullen we veel aandacht blijven geven aan ons politieke netwerk op gemeentelijk, provinciaal en landelijk gebied (NB in de Tweede Kamer treedt nagenoeg een geheel nieuwe, “onervaren” commissie Luchtvaart aan!). En blijven hameren op goede burgerparticipatie!

- (gepresenteerd door Wil Spaanderman, onze woordvoerder extern, Wil is Clustervertegenwoordiger Polderbaan Buitengebied, voorzitter CVO en deelnemer in het Regioforum): “Wat hebben we de afgelopen tijd bereikt?” Wil noemt o.a.: Schiphol is door ons weer nadrukkelijk bij de landelijke, regionale en lokale politiek op de kaart gezet (via moties in gemeenteraden Uitgeest, Castricum, Bergen, Zaandam); “Waar zit de Achilleshiel van Schiphol?” Wil noemt: toenemende gezondheidsproblemen in de regio/ tegengestelde belangen van noodzakelijke woningbouw en vliegen/ een groeiscenario past niet langer bij verscherpte milieunormen. Wil heeft verder de nodige interviews en stukken in de krant gehaald (NH Dagblad, NH Nieuws, “sufferdjes”) en bestiert 2 twitteraccounts: @ORSPolderbaan en @Schiphol350000max. Retweets komen bij duizenden volgers terecht!

- (gepresenteerd door Hans van Schoor, onze penningmeester/ ledenadministrateur): Op onze website “vlieghinder.nl” werden in 2020 maar liefst 3 miljoen pagina’s bezocht door 500.000 bezoekers! Met onze grote dank aan Gerard Hoogendijk, beheerder van deze website, en Wim Perlee, die de site dagelijks bijwerkt.

- Ons Twitter-account “https://twitter.com/Vlieghindernl” wordt óók zeer vaak bezocht en gebruikt!

- Onze Meldwekker (https://meldwekker.nl) kent ca. 200 trouwe gebruikers

- www.donderdorp.nl geeft het vliegverkeer over een postcode weer, en wordt ook zeer vaak bezocht

In het tweede, besloten deel, kwamen de volgende zaken aan de orde (Hans leidt ons door de diverse sheets):
- Het verslag van de ALV van 16-11-2019 en de Resultatenrekening 2019/2020 worden goedgekeurd
- De kascommissie bestaande uit Ton van Rooij en Bob Smak stelt voor om goedkeuring te verlenen aan het door Hans van Schoor in 2019 en 2020 gevoerde beleid., de Jaarrekening en Balans 2019 en 2020. De vergadering keurt het gevoerde beleid goed.
- De Kascommissie zal voor 2021 bestaan uit: Bob Smak (zittend) en Gerard Hoogendijk (nieuw)
- De door Hans voor 2021 opgestelde begroting wordt ook goedgekeurd
- De huidige contributiebedragen (E. 10,- voor het hoofdlid, E. 1,- voor elk gezinslid) worden voor 2021 gecontinueerd
- Ons ledental is al jaren min of meer constant en ligt rond de 650
- Ons voorstel tot naamswijziging van PVRC naar PVK wordt met algemene stemmen aanvaard. Hans zal actie ondernemen om de notariële akte te laten wijzigen.
- De huidige bestuursleden, te weten: Wilfred Eleveld (voorzitter), Hugo Timmer (secretaris), Hans van Schoor (penningmeester, ledenadministratie, nieuwe media) en Wil Spaanderman (woordvoerder extern) worden herkozen. Binnen het bestuur is nog ruimte voor een 5e lid (u kunt zich aanmelden via: secretaris@vlieghinder.nl)
- Nog een kleine selectie uit de chat-vragen/ rondvragen: als we eens echte “activistische” ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen we een beroep doen op “Extinction Rebellion Castricum” (wellicht kunnen we en passant zo ook een aantal jeugdleden aantrekken); doe écht een beroep op de Ombudsman, als we niet verder komen bijvoorbeeld in juridische kwesties.

Met vriendelijke groet, en met dank voor een ieders bijdrage,

Hugo Timmer


Agenda Algemene Ledenvergadering 2021.


14 april 2021 om 20.00 uur via Zoom.


Openbaar deel

• Opening
• Mededelingen
• Terugblik 2019/2020 en vooruitkijken 2021
• Verslag ORS (Wil Spaanderman, clustervertegenwoordiger)
• Media

Huishoudelijk deel

• Verslag ALV 16-11-2019
• Resultatenrekening 2019 en 2020
• Verslag kascommissie 2019 en 2020
• Begroting 2021
• Contributievoorstel 2021
• Benoeming kascommissie 2021
• Naamswijziging: “Platform Vlieghinder Regio Castricum” wijzigen in “Platform Vlieghinder Kennemerland”
• (her)verkiezing bestuursleden:
Voorzitter: Wilfred Eleveld (herkiesbaar)
Leden: Hans van Schoor (herkiesbaar)
Hugo Timmer
Wil Spaanderman
Vacature
• Rondvraag en afsluiting.


Verslag Algemene Leden Vergadering
Platform Vlieghinder Regio Castricum
d.d. 11 april 2019

Aanwezigen bestuur: Voorzitter Ymte van Gosliga, secretaris Hans van Schoor
Leden: 27 op de presentielijst, gast G. Jägers


1. Opening ALV


Voorzitter Ymte van Gosliga opent de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezige leden en in het bijzonder Gerard Jägers, onze clustervertegenwoordiger ORS voor Buitengebied Polderbaan.

2. Mededelingen


In verband met de vacatures in het bestuur heeft elk lid de kans gehad zich kandidaat te stellen als bestuurslid.

3. Presentatie Gerard Jägers


2018 was een turbulent jaar, met een recordaantal klachten bij BAS, veel acties in kader van opening Lelystad en extra melders, o.a. wegens onderhoud Polderbaan. Uit Heiloo kwam grote toename van klachten, op een strategisch goed moment.
Er is door verdeeldheid in de ORS geen advies aan de minister uitgebracht (advies moet unaniem zijn), maar wel heeft Alders een eindrapport gemaakt en zijn functie is per 1 april beëindigd. Er komt een tijdelijke opvolger. Matt Poelman (Kaagbaan) is nu voorzitter ORS in plaats van Cees van Ojik. Het standpunt ORS is zoals bekend: eerst oude afspraken en beloftes nakomen (o.a. over de nachtvluchten, hinderbeperking en foute berekeningen) alvorens een eventuele uitbreiding bespreekbaar is, hetgeen niet het standpunt van van Ojik was. De verkiezingen voor ORS-vertegenwoordigers zijn nu met een jaar uitgesteld.
Er verschijnt in 2019 een Luchtvaartnota die de richting aanduidt tot 2050, waarin klimaat, gezondheid, veiligheid en economie een plek krijgen, dus 2019 wordt eveneens een spannend jaar.

4. Presentatie werkgroep PVRC


De werkgroep bestaat uit Hans van Schoor, Marijke Bollweg, Ellen Woudenberg en Wilfred Eleveld. Men is sinds november 2018 wekelijks bij elkaar gekomen om op basis van de uitslag van de leden-enquête van 2018, op 16 april a.s. een PVRC zienswijze te kunnen indienen m.b.t. de Luchtvaartnota. Wilfred presenteert de zienswijze die specifiek op ons gebied betrekking heeft. Bewoners willen:
 Maximaal aantal vluchten per postcode per uur, dag en jaar
 Vaste minimum vlieghoogte 3000 meter
 Verzamelen en wachtrij boven zee in plaats van boven duinen/land
 Brede, vaste stilteperiodes per dag
 Eerlijk delen hinder door spreiden routes over zgn. dunner- en dichter bevolkt gebied
 Geen luidruchtige toestellen (LAmax bovengrens)
 Respecteren WHO-norm qua decibellen (Lden 45dB, Lnight 40dB)
 Maximaal 2dB verschil tussen meten en rekenen
 Geen vluchten tussen 23.00 uur en 7.00 uur (zie afspraken Frankfurt/Heathrow)

Verder Handhandhavingsafspraken (ultra)fijnstof en stikstof(oxide), waar nodig krimp voor klimaat en leefomgeving en een realistischer visie op economisch belang van Schiphol. O.a. het Planbureau voor de Leefomgeving heeft goed rapport uitgebracht evenals GGD.
Wilfred geeft toelichting op vragen en met een instemmend applaus van de leden rondt hij de presentatie af en geeft het woord aan Hans van Schoor, die wat gegevens deelt over de website, het gebruik van Twitter en de Meldwekker.
Sinds november wordt Twitter gebruikt en het blijkt een hoge respons te genereren, de tweets verwijzen zoveel mogelijk naar de website Vlieghinder.nl. De website telt ca. 350.000 bezoekers per jaar, en een door PVRC-vrijwilliger Gerard Hoogendijk ontworpen fenomeen genaamd “Meldwekker.nl” wordt door Hans onder de aandacht gebracht. Door ontvangst van een wekelijkse mail over een zelf gekozen aantal vluchten over je postcode, kan je achteraf gemakkelijk bij BAS je hinder melden en door het invullen van de Eventspagina krijg je inzicht over de aantallen toestellen die per 24 uur over je postcode vliegen. Het bestuur benadrukt dat het melden van hinder bij BAS nog steeds erg belangrijk is en richtinggevend voor beleid! Binnenkort zal BAS met ontwikkelingen naar buiten komen, er wordt o.a. gesproken over het samenstellen van een persoonlijk hinderprofiel en een App voor je telefoon.

5. Huishoudelijk deel van de ALV


De voorzitter deelt de financiële stukken uit.

a. Het verslag van de ALV van 3 april 2018 wordt onder dankzegging goedgekeurd.

b. Uit het jaarverslag van het bestuur blijkt dat er in 2018 veel Luchtvaartbijeenkomsten bezocht zijn en contacten gelegd en onderhouden met gelijkgestemde organisaties, o.a. LBBL, Milieudefensie, Greenpeace, GGD en wethouders en 2e-kamerleden.

c. Het financieel jaarverslag wordt door Hans toegelicht, met name de perikelen rond de contributie-inning in 2017, hebben tot extra inkomsten in 2018 geleid, omdat de contributie alsnog betaald werd. Hierdoor werd het mogelijk meer aan publiciteit uit te geven, o.a. door de extra bijeenkomst te organiseren in Bakkum najaar 2018.
De PVRC telt 670 leden per 1 januari 2018, en door opschoning van de administratie zijn er 653 betalende leden (94 geroyeerd, 77 nieuw) per 31 december 2018.

d. De kascontrolecommissie bestaande uit de heren van Rooy en Leijgraaf heeft haar werk verricht en verslag uitgebracht, met het advies aan de leden de jaarrekening goed te keuren en de bestuursleden decharge te verlenen, hetgeen gebeurt.

e. Binnenkort komt de factuur voor 2019 per mail en 56 leden hebben geen email dus die krijgen het per post, maar dit brengt aanzienlijk meer werk en kosten met zich mee. Voorstel is om de contributie te handhaven op € 10,00 per jaar en € 1.00 per gezinslid. Op de spaarrekening staat genoeg om onvoorziene uitgaven te kunnen dekken, momenteel is het geen goed moment om geld aan juridisch vooronderzoek m.b.t. de nachtvluchten te besteden. Experts op dit gebied zijn er overigens nauwelijks.

f. De kascommissie voor 2019 wordt gekozen: de heren van Rooy en Smak.

g. (Her)verkiezing bestuursleden. Ymte van Gosliga is niet meer herkiesbaar na 12 jaar in het bestuur te hebben gezeten, waarvan sinds 2014 als voorzitter. Hans van Schoor is wel herkiesbaar en er is een voordracht van twee leden voor het bestuur, te weten Wilfred Eleveld (voorzitter) en Marijke Bollweg. Martin Baas wil graag meelopen als aspirant bestuurslid. De vergadering gaat akkoord met de voordracht van genoemde personen.

6. Rondvraag


Ymte van Gosliga wordt in de bloemetjes gezet en bedankt voor zijn belangeloze inzet de afgelopen jaren. Vrijwilligers Gerard Hoogendijk en Wim Perlee ontvangen een attentie en applaus voor hun niet-aflatende inzet voor de Website het afgelopen jaar.
En hiermee wordt de bijeenkomst - die constructief en in prettige sfeer is verlopen - besloten, en wordt een ieder uitgenodigd nog even met een drankje na te praten.


Afscheid van Ymte van Gosliga
UITNODIGING Algemene Leden Vergadering PVRC
donderdag 11 april 2019, aanvang 20:00 u

Het bestuur van de Vereniging PVRC nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 11 april 2019.
Locatie: Mfc Geesterhage, Zaal Croonenburgh, Geesterduinweg 3, 1902 CB Castricum
Aanvang van de vergadering: 20:00 uur
Zaal open: vanaf 19:45 uur
Toegang alleen voor leden

Agenda
1. Opening Algemene Leden Vergadering 3 april 2018
2. Mededelingen
3. Presentatie door de heer Gerard Jägers, clustervertegenwoordiger Polderbaan buitengebied, over de werkzaamheden van de bewonersvertegenwoordigers in (het Regioforum van) de Omgevingsraad Schiphol
4. Presentatie door de werkgroep PVRC: ‘Wat willen wij als bewoners?’
5. Huishoudelijk deel:
a. Verslag ALV 3 april 2018
b. Verslag van het bestuur over 2018
c. Financieel jaarverslag 2018
d. Verslag kascontrolecommissie 2018
e. Begroting 2019, incl. contributievoorstel
f. Benoeming kascontrolecommissie 2019
g. Bestuur: (her)verkiezing bestuursleden
6. Rondvraag en sluiting
Notulen Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC)
Datum: 3 april 2018, aanvang 20.00 uur.
Plaats: Sportcentrum De Bloemen, Castricum,

Aanwezig: Naast de bestuursleden PVRC (heren Y. van Gosliga en H. van Schoor) hebben 37 leden de presentielijst getekend.

1. Opening


De voorzitter PVRC Ymte van Gosliga heet iedereen hartelijk welkom op de PVRC Algemene Leden Vergadering 2018, in het bijzonder de heer Gerard Jägers, clustervertegenwoordiger Polderbaan Buitengebied en de heer Jaap Kroon, clustervertegenwoordiger Polderbaan Binnengebied, tevens lid van de werkgroep Luchtvaart Lange Termijn.

2. Mededelingen


De voorzitter deelt mee dat relevante gegevens over hoe PVRC conform de verordening AVG omgaat met persoonsgegevens, te vinden zijn op de website.

3. Presentatie door de heer Gerard Jägers


De heer Jägers geeft in het kort weer waar hij als clustervertegenwoordiger in 2017 mee te maken kreeg.

Overleg


De voorbereiding van elke bijeenkomst van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) t.w. het Regioforum en het College van Advies vindt plaats in een overleg van alle clustervertegenwoordigers.
Het overleg in de ORS is enige tijd opgeschort uit onvrede van de bewoners over het wegblijven van de MER rapportage en het nog niet opnemen van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel (NNHS) in wet- en regelgeving. Het oude stelsel is daardoor nog steeds van kracht, met als gevolg dat de regels van het nieuwe stelsel niet worden gehandhaafd ( net zomin als de regels van het oude stelsel). Daardoor blijven overtredingen van de regels over nachtvluchten en de vierdebaanregel ongemoeid.
Tot 2020 is het maximum aan vluchten gesteld op 500.000. Bewoners en sector denken verschillend over toepassing van de 50/50 maatregel, waarbij de bereikte milieuwinst voor 50% kan worden benut voor uitbreiding van het aantal vluchten.

Klachten


In het eerste kwartaal heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) 48% meer melders gekregen uit het cluster Polderbaan, vnl. afkomstig uit Heiloo en Uitgeest. Omdat Heiloo binnen de 48 Lden contouren is komen te vallen, participeert deze gemeente nu ook in de ORS.
Nachtvluchten
Zoals bekend is de aanvliegroute ’s nachts vanuit het oosten gewijzigd en komen er boven Castricum twee keer zoveel nachtvluchten over. Hiervoor heeft de luchtverkeersleiding (LVNL) nog geen acceptabele oplossing. De gedachte oplossing door vectoring is door de gemeentebesturen afgewezen omdat hierdoor het totaal aantal gehinderden sterk zou toenemen. De eis vanuit de gemeenten is minder nachtvluchten; de bewoners incl. PVRC eisen aanvliegen met CDA en 29.000 i.p.v. 32.000 nachtvluchten.

Overige


In het kort noemt en duidt Gerard Jägers de ontwikkelingen betreffende Lelystad Airport, voorstellen voor hinder beperkende maatregelen, onderzoek van GGD Kennemerland naar gevolgen van hinder (geluid, fijnstof, etc.) en participatie van PVRC in een onderzoek van de Omgevings Dienst IJmond naar nachtvluchten. Uitkomst van dat onderzoek is dat er ’s nachts niet volgens CDA wordt gevlogen en dat de gemeten hinder groter is dan wordt berekend.

Vragen


De zaal vraagt aandacht voor: gezondheidsproblemen door fijnstof, (on)veiligheid op Schiphol, klimaatdoelstellingen Parijs ( CO2) en men vraagt zich af of het oude normen- en handhaving stelsel niet beter was dan het nieuwe door de handhavingspunten.
Hans van Schoor meldt dat de natuur- en milieuorganisaties samen met de bewoners optrekken ( ‘Eerlijk over vliegen’).

Verkiezingen


In november zijn er verkiezingen voor de clustervertegenwoordigers in de ORS. Voor iedere 100 leden van een erkende organisatie mag één kiesman een stem uitbrengen. De bewoners van Heiloo kunnen dan ook meedoen.

4. Presentatie door de heer Jaap Kroon


De heer Jaap Kroon is, behalve clustervertegenwoordiger van het cluster Polderbaan Binnengebied, als werkgroeplid betrokken bij het opstellen van het rapport ‘Een vlucht naar voren’ waarin o.m. gepleit wordt voor de aanleg van een vliegveld in zee.
‘Doormodderen’ met sluipenderwijs groei van het aantal vluchten op Schiphol is voor de werkgroepleden geen optie: afspraken worden regelmatig geschonden, de grenzen worden opgerekt, de leefbaarheid wordt aangetast terwijl niet duidelijk is of de economie hier wel mee gebaat is.
Het rapport moet worden gezien als signaal met de oproep tot bezinning op de toekomst van de luchthavenontwikkelingen. Geen ‘pappen en nathouden’ maar zoeken naar oplossingen voor de lange termijn (2046).
Uit de zaal wordt o.m. ingegaan op de rol van de ORS in deze toekomstvisie en wordt gevraagd naar mogelijkheden voor een verbod op nachtvluchten (zoals in Frankfurt).

5. Verslag van het bestuur over 2017


In een PowerPoint presentatie geeft de voorzitter een terugblik over het verenigingsjaar 2017 en schetst hij de verwachtingen voor het lopende jaar 2018.

PVRC


PVRC is opgericht op 24 juni 2003 toen de Polderbaan in gebruik werd genomen. Momenteel ( 1 jan. 2018) zijn er 647 betalende leden.
PVRC behartigt vanaf het begin de belangen van allen in de regio die de vlieghinder tot acceptabele proporties willen terugdringen.
Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS)
Het ‘oude’ stelsel telt wettelijk nog, maar wordt niet gehandhaafd, overtredingen worden gedoogd. Voor het ‘nieuwe’ stelsel is nog geen wettelijke basis, dus handhaving is niet mogelijk.
In het NNHS zijn afspraken gemaakt over: maximaal 500.000 vliegbewegingen, max. 29.000 nachtvluchten, beperkt 2 + 2 baangebruik, gebruik baanpreferentie tabellen ( voor overdag en voor ‘s nachts), de inzet van de banen en het CDA vliegen (glijvluchten) in de nacht.

Vlieghinder: geluidshinder


Het aantal vluchten van en naar Schiphol is van 2014 tot 2017 toegenomen met 22.000 starts (waarvan 6000 vanaf de Polderbaan) en met 22.000 landingen ( waarvan 18.000 op de Polderbaan).

Vlieghinder: uitstoot ( ultra) fijn stof


N.a.v. onderzoek door RIVM heeft de staatsecretaris opdracht gegeven voor nader onderzoek. Resultaten zijn nog niet bekend.

Overleg


Overleg met alle bij Schiphol betrokkenen vindt plaats in de Omgevingsraad Schiphol.
De bewonersdelegatie in het Regioforum van de ORS bestaat uit de 10 clustervertegenwoordigers. Deze worden om de 4 jaar ( weer in november 2018) gekozen door de kiesmannen, afkomstig van de bewonersorganisaties en - groeperingen met tenminste 100 leden. In het cluster Polderbaan Buitengebied doen 21 organisaties mee en is Gerard Jägers de gekozen clustervertegenwoordiger.
De bewonersdelegatie in het College van Advies van de ORS bestaat uit 3 leden ( aangewezen uit en door het clustervertegenwoordigersoverleg van 10 leden).

Participatie


- Regionaal Overleg nachtvluchten: Omgevingsdienst IJmond, PVRC en gemeenten.
Op 16 maart 2017 is het gezamenlijke rapport: ‘Minder nachtelijk vliegverkeer’ – Een verkenning nachtelijk landend vliegverkeer over regio IJmond-Alkmaar, gepresenteerd in het gemeentehuis van Castricum.
- Project ‘Luchtvaart en leefomgeving op lange termijn’ waaraan 60 bewonersorganisatie meedoen. Op 23 januari 2018 is het resultaat gepresenteerd: ‘Een vlucht naar voren’.
Aandachtspunten van het bestuur
- Stoppen van de verdubbeling van aantal nachtvluchten boven Castricum na verlegging oostelijke route;
- Bevorderen van CDA aanvliegen bij nachtvluchten
- Aansturen op een verbod van nachtvluchten
- Oplossen van de negatieve gevolgen van NADP2
- Aanpassen Transition Layer

Website vlieghinder.nl


De website telt (periode mei 2017 – april 2018) gemiddeld 525 bezoekers per dag. Er zijn 593 (pers)artikelen over vliegen en vlieghinder geplaatst, hierop zijn 1616 reacties gekomen. Daarnaast wordt informatie van en over PVRC en verwante organisaties gegeven, zoals de radargegevens. Ook is de petitie: ‘Ik stem voor stilte’ gepropageerd.

Toekomst PVRC


De 647 leden rechtvaardigen het (voort)bestaan van PVRC! Dit is echter afhankelijk van voldoende bestuursleden.
Samenwerking in grotere verbanden is en blijft noodzaak.

6. Huishoudelijk deel


a. Verslag ALV 16 november 2016
Het in de Nieuwsbrief opgenomen verslag van de Algemene Ledenvergadering 2016 wordt goedgekeurd.
De vraag of er resultaat is te melden bij het streven naar aanpassing van de Transition Layer wordt door het bestuur ontkennend beantwoord.
b. Financieel jaarverslag 1 nov. 2016 – 31 dec.2017
De voorzitter meldt dat de vorig jaar in de ledenvergadering verkozen penningmeester onlangs te kennen heeft gegeven per 1 april 2018 terug te treden. Het bestuur heeft zijn ontslag aanvaard. Bestuurslid Hans van Schoor heeft zijn taken overgenomen. De leden stemmen hiermee in.
De jaarrekening sluit met een nadelig resultaat (tekort) van € 433. De vergadering keurt de jaarrekening goed.
c. Verslag van de kascontrolecommissie 2016/2017
De kascontrolecommissie, bestaande uit dhr. Glas en dhr. Leijgraaf, heeft de financiële stukken gecontroleerd en adviseren de vergadering de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester te dechargeren. De vergadering besluit conform.
d. Begroting 2018 en contributievoorstel
De voorgestelde begroting voor 2018 incl. het voorstel om de contributie voor 2017 en 2018 samen vast te stellen op € 10 (leden) en € 1 (gezinsleden) wordt door de vergadering aangenomen. Dit betekent dat wie de contributie 2017 betaald heeft, in 2018 geen nota krijgt.
e. Benoeming kascontrolecommissie 2018
De commissie zal bestaan uit de heren Leijgraaff en Van Rooij.
7. Rondvraag en sluiting
Het bestuur wil de leden regelmatig informeren over actuele en belangrijke zaken en ontwikkelingen. Daarvoor is het nodig dat de e-mail adressen bij het bestuur bekend zijn. Op de presentielijst is ruimte om het adres te noteren.
De leden van wie geen e-mailadres bekend is, zullen uitsluitend nog de stukken voor de Algemene Ledenvergadering per post ontvangen.
Uit de vergadering komt een vraag over het gebruik van social media door PVRC, dit naast de website. Dit vereist menskracht, vandaar dat de vraag aan de vergadering wordt gesteld wie hieraan wil mee doen.

Tot slot bedankt de voorzitter iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en belangstelling.
Daarnaast dankt de voorzitter de vele mensen die zich belangeloos inzetten voor PVRC: de plaatsers van krantenknipsels op de website, de beheerder van de website en degenen die de Nieuwsbrief verzorgen. Zonder deze onmisbare inzet is het functioneren van PVRC niet goed mogelijk. Een bloemetje voor de webmaster en de knipselredacteur/ moderator onderstrepen deze woorden.Verslag bijeenkomst 22 november 2018.


Slaaphinder, angst voor fijnstof, klimaat, onduidelijke afspraken over geluidshinder. Bewoners uit de wijde omgeving van Castricum, van Heiloo tot Haarlem en van Heemskerk tot Krommenie bogen zich donderdagavond 22 november in Bakkum over deze problemen. Doel: betere afspraken met Schiphol.

De bijeenkomst was georganiseerd door Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC). De meeste deelnemers kwamen dan ook uit Castricum zelf. Maar de belangstelling was breed en betrokken.
Sijas Akkerman, directeur Natuur en milieu federatie Noord-Holland leidde het thema Vliegen en klimaat in. Ingrid Zandt, beleidsmedewerker GGD Kennemerland presenteerde het Bevolkingsonderzoek vlieghinder en slaapverstoring. Hans van Schoor, secretaris PVRC tenslotte, toonde de laatste onderzoeksgegevens over de nachtelijke vlieghinder.

Na de pauze begon het echte werk en bespraken de bewoners in groepjes hun zorgen en de noodzakelijke maatregelen. De belangrijkste uitkomsten:
Een meerderheid van de deelnemers wil naar minder dan 500.000 vluchten van en naar Schiphol. Dit vanwege klimaat, gezondheid en leefbaarheid. Bovendien moet er duidelijkheid komen over de schadelijkheid van de uitstoot door de vliegtuigen.
Vanwege het grote aantal inwoners dat slaaphinder ervaart door de nachtvluchten moeten de vluchten ’s nachts stoppen tussen 23.00 uur en 7.00 uur.
Voor de overige vliegbewegingen moeten er veel betere afspraken komen. Over de frequentie en duur van overvliegen, het geluidsniveau, de vlieghoogte en het gebied waarover de vluchten gespreid worden. Belangrijk hierbij is de voorspelbaarheid van tijdstip en duur van de vlieghinder.
Betrouwbaar open overleg met de luchthaven is belangrijk.

Het bestuur van PVRC zal deze punten inbrengen in de overleggen over Schiphol. Omdat de zorgen over vlieghinder inmiddels breder in Nederland spelen, worden de punten ook ingebracht in het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL).


Vlieghinder. Wat willen wij als bewoners?

Platform Vlieghinder Regio Castricum organiseert een bijeenkomst over vlieghinder.
Heeft u ook hinder van de Polderbaan? Dan bent u van harte welkom. Donderdag 22 november 20.00 uur in Fase Fier Castricum.

Op deze avond kunt u mee praten.
We hebben drie thema’s om dit in te leiden.

Vliegen en klimaat door Sijas Akkerman, directeur natuur en milieu federatie Noord-Holland
Bevolkingsonderzoek vlieghinder en slaapverstoring door Ingrid Zandt, beleidsmedewerker GGD Kennemerland
Minder nachtelijke vlieghinder door Hans van Schoor, secretaris PVRC

Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek. Welke afspraken moet PVRC maken over vlieghinder?
De bijeenkomst is 22 november 20.00 uur. Fase Fier, Van Oldebarneveldweg 25, Castricum (Bakkum). Inloop vanaf 19.30 uur.
UITNODIGING Algemene Leden Vergadering PVRC
dinsdag 3 april 2018, aanvang 20.00 u

Het bestuur van de Vereniging PVRC nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 3 april 2018.
Locatie: Sportcentrum De Bloemen, De Bloemen 71, 1902 GT Castricum. Tel. 0251-652555
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur
Zaal open: vanaf 19.45 uur
Toegang alleen voor leden

Agenda
1. Opening Algemene Leden Vergadering 3 april 2018
2. Mededelingen
3. Presentatie door de heer Gerard Jägers, clustervertegenwoordiger Polderbaan buitengebied, over de werkzaamheden van de bewonersvertegenwoordigers in (het Regioforum van) de Omgevingsraad Schiphol
4. Presentatie door de heer Jaap Kroon, clustervertegenwoordiger Polderbaan binnengebied en tevens lid van de werkgroep Luchtvaart Lange termijn over het tot stand komen en de inhoud van 'Een vlucht naar voren'.
5. Verslag van het bestuur over 2017
6. Huishoudelijk deel:
a. Verslag ALV 16 nov. 2016
b. Financieel jaarverslag 1 nov. 2016 – 31 dec. 2017
c. Verslag kascontrolecommissie 2016/2017
d. Begroting 2018, incl. contributievoorstel
e. Benoeming kascontrolecommissie 2018
7. Rondvraag en sluiting

Aansluitend aan de ALV is er gelegenheid om onder het genot van een drankje met elkaar na te praten.


Verenigingsjaar


Het bestuur heeft besloten om het boekjaar, wat tot nu toe liep van 1 november tot 1 november, te laten samenvallen met het kalenderjaar. Dit betekent dat het lopende boekjaar éénmalig 14 maanden zal omvatten: van 1 november 2016 t/m 31 december 2017.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal daarom niet in november 2017 worden gehouden, maar in het voorjaar van 2018.


Notulen Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC)Datum: 16 november 2016, aanvang 20.00 u

.
Plaats: Sportcentrum De Bloemen, Castricum,
Aanwezig: Naast de bestuursleden PVRC (heren Y. van Gosliga en H. van Schoor) hebben 31 leden de presentielijst getekend.

1. Opening


De voorzitter PVRC Ymte van Gosliga heet iedereen hartelijk welkom op de PVRC Algemene Leden Vergadering 2016 en dankt de aanwezige leden voor hun komst.
In het bijzonder verwelkomt hij de heer Gerard Jägers, clustervertegenwoordiger Polderbaan Buitengebied, die ons zal vertellen van zijn activiteiten als clustervertegenwoordiger

2. Mededelingen


Er zijn geen mededelingen

3. Inleiding door de heer Gerard Jägers


De heer Jägers geeft, na zich voor de degenen die vorig jaar niet aanwezig waren kort geïntroduceerd te hebben, een overzicht van de onderwerpen waar hij als clustervertegenwoordiger sinds de vorige ledenvergadering van PVRC mee te maken kreeg.

Gebruiksprognose 2017


Het maximum aantal vliegbewegingen van 500.000 in 2020 dreigt in 2017 benaderd te worden. Dit is mede het gevolg van het niet toepassen van selectiviteit door Schiphol.

Nachtvluchten


In de aangepaste afspraken is het maximum aantal nachtvluchten per jaar 29.000. Schiphol houdt zich hier niet aan en er wordt niet op gehandhaafd.

Route nachtvluchten


Sinds mei 2015 is het aantal nachtvluchten over Castricum verdubbeld door het schrappen van de oostelijke aanvliegroute. Tijdens een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis is hierop een toelichting gegeven: De veiligheid zou in het geding zijn. LVNL is er nog niet in geslaagd om de toegezegde oplossing te vinden.

Transition Laye

r
De door velen gevraagde aanpassing van de vlieghoogte ( hoger!) kan nationaal worden geregeld. Elders gebeurt dat al. Hier ligt een taak voor de bewonersorganisaties voor actie.
Milieu effect rapportage (MER)
Voor het invoeren van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel Schiphol (NNHS) is een MER vereist. De eerste resultaten zijn afgewezen omdat oude i.p.v. nieuwe methoden gebruikt zijn.
Schiphol claimt meer vermindering van hinder( door hinder beperkende maatregelen) dan reëel geacht wordt.
Vervolgens kunnen zienswijzen worden ingediend.

Adviesaanvraag bij ORS


Tot 2020 zijn jaarlijks maximaal 500.000 vluchten toegestaan. Daarna is door toepassing van de 50-50 maatregel ( resultaat van vermindering hinder kan voor de helft in meer vliegbewegingen worden omgezet) groei mogelijk. De bewoners in ORS wijzen hierbij op hinder verhogende ontwikkelingen bij Schiphol die meegenomen dienen te worden, evenals de gevolgen van besluiten in de lokale politiek.
De vraag is gerezen of het bestaan van de ORS als gevolg hiervan op het spel staat. Dit zal moeten worden afgewacht.

Verjonging


Over twee jaar worden verkiezingen gehouden voor clustervertegenwoordigers. Verjonging is dan mogelijk.

Opschorting overleg


Op een vraag over het opschorten van het overleg van het College van Advies merkt de heer Jägers op dat de wet overleg voorschrijft, incl. de bewonersdelegatie. Na een aanvankelijke schorsing zal het overleg worden hervat.

4. Terugblik 2016 en vooruitblik door het bestuur


In een PowerPoint presentatie geeft de voorzitter een terugblik over 2016 en schets hij de verwachtingen voor het volgende jaar.

PVRC is opgericht op 24 juni 2003 toen de Polderbaan in gebruik werd genomen. Momenteel ( 1-11-2016) zijn er 655 betalende leden.
PVRC behartigt vanaf het begin de belangen van allen in de regio die de vlieghinder tot acceptabele proporties willen terugdringen.

Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol


In het NNHS zijn afspraken gemaakt over: maximaal 500.000 vliegbewegingen, max. 29.000 nachtvluchten, beperkt 2 + 2 baangebruik, gebruik baanpreferentie tabellen ( voor overdag en voor ’s nachts), de inzet van de banen en het CDA vliegen (glijvluchten) in de nacht.

Vlieghinder: geluidshinder

r
Het aantal vluchten per jaar is toegenomen: 6.000 meer starts ( vnl. Polderbaan) en 6.000 meer landingen ( waarvan 5.000 op de Polderbaan).
Oorzaken van de hinder zijn: route ( vast of variabel), hoogte en minder of geen glijvluchten.
Het geluidsniveau is sinds 2014 en 2015 toegenomen; m.n. door de gewijzigde nachtroutes.

Vlieghinder: uitstoot ( ultra) fijn stof


N.a.v. onderzoek door RIVM heeft de staatsecretaris opdracht gegeven voor nader onderzoek. Resultaten komen later.

Nachtvluchten


Het geluidsniveau ’s nachts is sinds 2015 toegenomen door de wijziging van de aanvliegroute. De door LVNL toegezegde aanpassingen laten op zich wachten.
De nachtlandingen op de Polderbaan zijn van 23.00 tot 04.00 uur vnl. chartervluchten, vanaf 04.00 door KLM uitgevoerde vluchten. Een regionale werkgroep nachtvluchten waarin behalve de Omgevingsdienst IJmond ook PVRC deelneemt, zal begin 2017 hierover rapporteren.

Overleg


De Alders Tafel Schiphol en de CROS zijn vervangen door de Omgevingsraad Schiphol. De bewonersdelegatie in het Regioforum bestaat uit de 10 clustervertegenwoordigers. Deze worden om de 4 jaar gekozen door de kiesmannen, afkomstig van de bewonersorganisaties en - groeperingen met tenminste 100 leden. In het cluster Polderbaan Buitengebied doen 21 organisaties mee en is Gerard Jägers clustervertegenwoordiger. De bewonersdelegatie In het College van Advies bestaat uit 3 leden ( aangewezen uit en door het clustervertegenwoordigersoverleg van 10 leden).

Politieke beïnvloeding door PVRC:


- Brief aan de woordvoerders luchtvaart 2e Kamer t.g.v. het Algemeen Overleg op 30 juni 2016
- Periodiek overleg met de portefeuillehouder Schiphol van het college van B&W Castricum
- Idem regionaal met ook Uitgeest en Alkmaar

Deelname aan overleggen:


- Overleg kiesmannen cluster Polderbaan van de ORS
- Regionaal vooroverleg Regio Forum ( gemeenten, Omgevingsdienst IJmond en bewoners)

Website vlieghinder.nl


De website telt gemiddeld 650 bezoekers per dag. Er zijn 402 (pers)artikelen over vliegen en vlieghinder geplaatst, hierop zijn 1320 reacties gekomen. Daarnaast wordt veel informatie van PVRC en van derden geboden, zoals de radargegevens.
Toekomst PVRC
De 655 leden rechtvaardigen het (voort)bestaan van PVRC! Dit is echter afhankelijk van voldoende bestuursleden. Samenwerking in grotere verbanden is en blijft noodzaak.

5. Huishoudelijk deela. Verslag ALV 19 november 2015
Het in de Nieuwsbrief opgenomen verslag van de Algemene Ledenvergadering 2015 wordt goedgekeurd.

b. Financieel jaarverslag 2015/2016
De jaarrekening sluit met een ( positief) resultaat van € 2.060. De vergadering keurt de jaarrekening goed.

c. Verslag van de kascontrolecommissie 2015/2016
De kascontrolecommissie, bestaande uit dhr. Glas en dhr. Van de Vecht, heeft de financiële stukken gecontroleerd en adviseren de vergadering de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester te dechargeren. De vergadering besluit conform.
De commissie adviseert tevens de Nieuwsbrief digitaal te verzenden (uit oogpunt van kostenbesparing) en, gelet op het positieve saldo, geen contributie te heffen.
Het bestuur zal de mogelijkheid van de digitale verzending van de Nieuwsbrief onderzoeken. Het bestuur ontraadt het voorstel om geen contributie te heffen omdat een financiële buffer bij mogelijk in de toekomst te voeren procedures hard nodig is; ook worden er investeringen in de website verwacht.

d. Begroting 2016/2017 en contributievoorstel
De voorgestelde begroting voor 2016/2017 incl. het voorstel om de contributie ongewijzigd vast te stellen op € 10 (leden) en € 1 (gezinsleden) wordt door de vergadering aangenomen.

e. Benoeming kascontrolecommissie 2016/2017
De commissie zal bestaan uit de heren Glas en Leijgraaff.

f. Verkiezing bestuurslid ( penningmeester)
Het door het bestuur voor de functie van penningmeester voorgedragen bestuurslid, dhr. Adrie Weerstand, stelt zich aan de vergadering voor. De vergadering stemt in met zijn benoeming.
De voorzitter roept de leden op om mee te doen in het bestuur. Alleen dan kan het bestuur meer doen dan op ‘de winkel passen’!

6. Rondvraag en sluiting


De heer Sins adviseert het bestuur om ingeval van een procedure tegen Schiphol c.s. steun te zoeken bij andere partijen die eenzelfde belang voorstaan. Dit omdat procederen kostbaar is. Als voorbeeld noemt hij Milieudefensie. Het bestuur vindt dit een goede suggestie en neemt die mee.

Tot slot bedankt de voorzitter iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en belangstelling.
Daarnaast dankt de voorzitter de vele mensen die zich belangeloos inzetten voor PVRC: de plaatsers van krantenknipsels op de website, de beheerder van de website en degenen die de Nieuwsbrief verzorgen. Zonder deze onmisbare inzet is het functioneren van PVRC niet goed mogelijk.Juni 2017

Zoals u de afgelopen weken gemerkt zult hebben zijn er een aantal zaken niet goed gegaan bij het versturen van de contributierekeningen 2017. Er zijn een aantal onterechte mails verzonden. Wij bieden hiervoor onze excuses aan.

Ymte van Goslinga
Voorzitter PVRC16 maart 2017.Op initiatief van het PVRC is er samen met de Omgevingsdienst IJmond onderzoek gedaan naar landingen in de nacht in de regio. Landingen in de nacht leidt tot meldingen van inwoners uit de hele regio

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Uitgeest liggen onder de vaste aanvliegroute van de Polderbaan op Schiphol. De inzet van de Polderbaan voor landingen in de nacht leidt tot meldingen door bewoners van vlieghinder in de hele regio. Met de afsluiting van de oostelijke nachtelijke aanvliegroute is de overlast in deze regio gegroeid. Tegelijkertijd komt uit de verkenning naar voren dat de geluidshinder groter is dan volgens het bestaande beleid mag worden verwacht. Ook blijkt dat veel nachtvluchten niet mainportgebonden zijn en daarom economisch van minder belang.

Wijze van aanvliegen

Niet alleen de route bepaalt de mate van vlieghinder die inwoners kunnen ervaren, ook de wijze van aanvliegen kan hierin bepalend zijn. In de praktijk blijkt dat vliegtuigen regelmatig afwijken van de vliegpaden en de wijze van aanvliegen niet altijd volgens een perfecte glijvlucht plaatsvindt. Dit zorgt voor hogere geluidsniveaus dan mag worden verwacht volgens de gebruikte waarden voor geluidsberekeningen. Het is zo dat er voor de nacht een speciaal regime van aan- en uitvliegen geldt. Een andere oorzaak van vlieghinder is het gespreid aanvliegen, waar Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) van gebruik mag maken bij veiligheids- of operationele redenen. Er wordt dan in de nacht geen gebruik gemaakt van glijvluchten en wordt ook lager aangevlogen, waarmee een groter gebied dan nu te maken krijgt met vlieghinder.

Tevens komt er uit de verkenning naar voren, dat er een fluctuatie in geluid is bij de nachtvluchten. Het huidige beleid en de berekeningen van vliegtuiggeluid zijn gebaseerd op gemiddelde niveaus. Uit de praktijk blijkt dat gemeten geluidsniveaus hoger uitkomen dan de berekende waarden. Omdat juist deze hoge geluidsniveaus leiden tot slaapverstoring willen gemeenten dat er meer aandacht wordt gegeven aan relevante extremen in de nachtperiode. Een aanknopingspunt hierin zijn berekeningen op basis van de nieuwe voorschriften voor het berekenen van geluidshinder.

Het rapport vindt u hier.

Melden klachten bij BASIn januari 2009 hebben wij u opgeroepen om te stoppen met het melden van klachten over vliegtuiglawaai bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

We deden deze oproep omdat het indienen van klachten zo ingewikkeld was geworden dat er veel minder klachten werden ingediend. Hierdoor waren de ‘oude’ cijfers niet goed meer te vergelijken met de ‘nieuwe’ cijfers. Zo waren er in november 2007 65.000 klachten en een jaar later in november 2008 9.400 klachten.
Deze ontwikkeling kwam de sector goed uit en werd vertaald in een beeld dat de afname van het aantal klachten het gevolg zou zijn van minder overlast in de regio bewerkstelligd door experimenten en maatregelen!

Sindsdien heeft BAS de procedure voor het indienen van klachten en meldingen vereenvoudigd en is de registratie al weer enige jaren vergelijkbaar met vorige jaren.

Dat betekent dat het bestuur van PVRC geen redenen meer ziet om het indienen van klachten te ontraden. We trekken onze oproep van januari 2009 dan ook in.

Dat betekent dat we u oproepen om - voor zover u dit nog niet deed – uw klachten bij BAS in te dienen.

Namens het bestuur PVRC,

Ymte van Gosliga, voorzitter


Reageren?

Let op! Door het plaatsen van een reactie gaat u akkoord met onze huisregels.